Leszek Tymiakin (red. nauk.)

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS

 

Pracownik naukowy w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMSC. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach: sprawności perswazyjnej, dyskursu szkolnego, języka mieszkańców siedemnastowiecznego Przemyśla. Autor monografii: Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane (Lublin 2007), Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI-XVIII wiek), współautor – H. Wiśniewska (Przemyśl 2010), Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów (Lublin 2012), Światy uczniowskie. Język. Media. Komunikacja, współautor – M. Karwatowska (Lublin 2014). Redaktor naukowy publikacji: Humanistyczne ścieżki edukacyjne, współred. H. Wiśniewska (Lublin 2000), Teksty kultury w szkole, współred. B. Myrdzik (Lublin 2008), Humor w perspektywie kulturowo-językowej, współred. M. Karwatowska (Lublin 2013), Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka, współred. M. Karwatowska, H. Wiśniewska (Lublin 2016), Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, współred. M. Karwatowska (Lublin 2016), Edukacja polonistyczna – metamorfozy kontekstów i metod, współred. M. Karwatowska (Lublin 2017). Autor licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, recenzji, scenariuszy lekcji.