Agnieszka Pawłowska (red. nauk.)
Agnieszka Pawłowska (red. nauk.)

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

(ur. 1963 r.)


Polska politolog specjalizująca się w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Nauczycielka akademicka związana z uczelniami w Lublinie i Rzeszowie. W 1987 roku ukończyła magisterium na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bezpośrednio potem została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Ruchów i Doktryn Politycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych (późniejszy Instytut Nauk Politycznych, a następnie Wydział Politologii UMCS). Od 1988 roku wchodziła także w skład zespołu naukowego pracującego pod kierunkiem prof. Lecha Zachera. Zespół ten w późniejszym czasie przekształcił się w Zakład Socjologii Polityki. Jednocześnie podjęła studia doktoranckie. W 1993 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy pt. Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, której promotorem był prof. Lech Zacher. Wraz z nowym tytułem w 1994 roku otrzymała awans na stanowisko adiunkta na Wydziale Politologii UMCS. W 1997 roku przeniosła się na zaproszenie dr hab. Stanisława Michałowskiego do nowo powstałego Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii UMCS. Jednocześnie od 1999 roku podjęła pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2003 roku Rada Wydziału Politologii UMCS nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania. Od 2005 do 2007 roku pełniła na Wydziale Politologii UMCS funkcję kierownika studiów doktoranckich.

1 października 2007 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W 2009 roku została kierownikiem Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Katedrze Politologii UR. W 2012 roku objęła funkcję dyrektora Katedry Politologii UR.

Agnieszka Pawłowska była stypendystką Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w University of California, Irvine oraz Arizona State University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z samorządem terytorialnym w ujęciu porównawczym, a także rozwojem lokalnym i regionalnym. Jest autorem lub współautorem blisko 150 publikacji naukowych, w tym m.in. trzech monografii autorskich oraz pięciu monografii pod redakcją lub współredagowanych.

Książki autora:

Podręcznik z zakresu administracji publicznej w Polsce