Marcin Drewicz

dr Marcin Drewicz

 

Urodzony w 1966 roku w Warszawie, gdzie mieszka. Nauczyciel, historyk, socjolog, publicysta. We wczesnej młodości czynny w harcerstwie tzw. niezależnym. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel w warszawskich szkołach średnich; zawód nauczyciela nadal podaje jako swój własny, aczkolwiek wciąż nie dane mu jest powrócić do jego praktykowania, pomimo starań czynionych od lat (sic!). Prowadził oryginalne badania socjologiczne nad tym zawodem, co zaowocowało obronioną w roku 2002 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozprawą doktorską: Etos nauczyciela liceum ogólnokształcącego we współczesnej Polsce a zasady katolickiego wychowania (Warszawa 2003). W latach 2003-2009 wykładał przedmioty socjologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest autorem i propagatorem projektu ustroju szkolnego 6 + 6 dla Polski, także w wariancie 7 + 5. Jest również pomysłodawcą wystawienia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie konnego pomnika generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.

W latach 2005-2012 jako niezależny badacz prowadził prace nad historią społeczno-gospodarczą Polski pierwszej połowy XX wieku, co zaowocowało publikacjami książkowymi: Prawo o wywłaszczeniu ziemian w Polsce w latach 1919-1952 (Warszawa 2007), Głęboka przemiana rewolucyjna. Sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku. W 90. rocznicę (Lublin 2009), Polskie wybory 1919. Agitacja w pięciu tygodnikach: „Gazeta Świąteczna” – „Zorza” – „Wyzwolenie” – „Rząd i Wojsko” – „Piast” (b.m.w. 2011), oraz obszernymi artykułami ogłoszonymi w większości na łamach Saeculum Christianum.

Publicystyką, a także beletrystyką, zajmował się, acz nieregularnie, od roku 1989, publikując zazwyczaj pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jego teksty na tematy przeważnie historyczne, wychowawcze, społeczne i polityczne, łącznie w liczbie kilkudziesięciu, ukazały się m.in. w: Powściągliwości i Pracy (w latach 1992-1993), Arcanach(1994-2000), Tygodniku Solidarność(1995-1996), Nowym Państwie(2002), na portalu „Arcana” (2013-2014).

Doświadczenia z czasów harcerskich znalazły swój literacki wyraz w dwóch książkach wydanych pod pseudonimem Robert M. Wujek: Skauting dzisiaj. Gawędy o harcerstwie (Warszawa 1995) oraz Janek (Warszawa 1998).

Od połowy roku 2017 publikuje na portalu „Magna Polonia”, gdzie do początków roku 2019 pojawiło się już wieledziesiąt jego artykułów, przeważnie o znacznej objętości. Na rok 2019 lubelskie Wydawnictwo Norbertinum zapowiada książkową edycję trzech zbiorów tychże artykułów.