ks. Jarosław P. Woźniak

ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak

(ur. 1964)

 

Adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL. Urodził się 13 sierpnia 1964 roku w Lublinie. W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. „Chrystologiczna interpretacja śmierci we współczesnej teologii polskiej”,napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Bartnika i otrzymał tytuł magistra teologii. W tym samym roku 2 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Bolesława Pylaka  i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju. W 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie. W 1993 roku podjął studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w KUL, uzyskując w 1995 roku stopień licencjata teologii. 1 października 1997 roku został zatrudniony w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL na stanowisku asystenta. 19 listopada 2003 roku uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy: „Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego  i ich wymiar pastoralny”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy. 1 marca 2006 roku został adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary. Od 2004 roku był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej”, a w 2016 roku został jego redaktorem naczelnym. 19 grudnia 2006 roku Rektor KUL przyznał ks. J. P. Woźniakowi nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia organizacyjne. w ramach współpracy Wydziału Teologii KUL z ośrodkami zagranicznymi prowadził także wykłady we Lwowie (Ukraina) oraz na uniwersytetach w Trnawie i Rużomberku (Słowacja). W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989”. Od roku 2016 ks. J.P. Woźniak jest kierownikiem Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL. Jest autorem 2 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, redaktorem i współredaktorem 2 prac zbiorowych. Jest członkiem zespołu recenzentów w kilku czasopismach naukowych.

Od 1993 roku pełnił następujące funkcje w duszpasterstwie diecezjalnym: duszpasterz Akademii Rolniczej, korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej, zastępca redaktora lubelskiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”, zastępca dyrektora Katolickiego Radia Lublin, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach, kapelan Kliniki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

(za: www.kul.pl)