Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju regionu środkowo-wschodniej Polski i Euroregionu Bug
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 369 s.
  • Format: 165 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-58-6
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 14

 

W niniejszej pozycji, która jest kolejną, czwartą, pozycją przygotowaną przez Katedrę Socjologii Kultury KUL w ramach realizowanego przez nią projektu, zostały przedstawione podstawowe czynniki rozwoju, których nie można nie uwzględnić w planowaniu rozwoju zarówno Euroregionu Bug, jak i regionu środkowo-wschodniej Polski.
Oddając niniejsze opracowanie Czytelnikom mamy nadzieję, iż wzbudzi ono szersze zainteresowanie rozwojem Regionu Środkowo-Wschodniego i Euroregionu Bug, iż poznanie przedstawionych tu właściwości mieszkańców tych terenów przyczynić się może do lepszego zaplanowania rozwoju oraz bardziej efektywnego funkcjonowania Euroregionu Bug. Bylibyśmy szczególnie usatysfakcjonowani, gdyby tą pozycją zainteresowali się politycy, działacze społeczni, inwestorzy pracownicy instytucji rządowych i administracyjnych, bowiem od nich przede wszystkim zależy planowanie kierunków rozwoju, sposobów i tempa ich realizacji. Mamy też nadzieję, że powyższa pozycja wzbudzi zainteresowanie badaczy i pobudzi do podjęcia dalszych badań.

Leon Dyczewski (fragm. wstępu)

 

Spis treści

 

Wstęp

I. Przedmiot i metoda badań
1. Pojęcie regionu
2. Region transgraniczny – euroregion
3. Postawienie problemu
4. Teren i opis badań
5. Metody zbierania i opracowania danych

II. Charakterystyka demograficzno-społeczna badanej populacji i ludności Regionu Środkowo-Wschodniego
1. Cechy demograficzne
2. Poziom życia społeczno-gospodarczego

Stanisław Lachowski
III. Postawy mieszkańców Regionu wobec naturalnego środowiska

1. Środowisko naturalne jako przedmiot postawy
2. Środowisko naturalne Regionu
3. Wiedza mieszkańców Regionu o środowisku naturalnym
4. Dostrzeganie walorów środowiska naturalnego

Dariusz Wadowski
IV. Więzi społeczne w zbiorowości Regionu

1. Problematyka i funkcjonowanie więzi społecznych
2. Więzi rodzinne
3. Więzi lokalne
4. Więzi regionalne

V. Świadomość własnej regionalnej kultury
1. System wartości
2. Znaczące miejsca i przedmioty
3. Znaczące wydarzenia i osoby
4. Twórczość lokalna i ludowa
5. Poczucie tożsamości kulturowej
6. Skala tożsamości kulturowej

VI. Religijność mieszkańców Regionu
1. Przynależność religijna i deklaracja religijna
2. Praktyki religijne
3. Religijna symbolika wystroju mieszkań
4. Więź ze wspólnotą religijną
5. Skala religijności i jej uwarunkowania

VII. Stosunek mieszkańców Regionu do wybranych norm moralnych
1. Ocena pozamałżeńskich stosunków seksualnych
2. Ocena stosowania środków antykoncepcyjnych i przerywania ciąży
3. Stosunek do instytucjonalnego charakteru małżeństwa i rodziny
4. Ocena naruszenia własności

Jagoda Jezior
VIII. Rynek pracy w Regionie i praca jako wartość

1. Problemy rynku pracy w Regionie
2. Praca jako wartość

Robert Szwed
IX. Stosunek mieszkańców Regionu do „innych” religijnie i etnicznie

1. Stosunek do innych religijnie
2. Stosunek do „innych” etnicznie i narodowo

X. Aktywność społeczno-polityczna ludności Regionu
1. Zainteresowanie sprawami publicznymi
2. Uczestniczenie w działaniach społeczno-politycznych
3. Preferencje stowarzyszeń, organizacji i partii politycznych

Piotr Wąsala
XI. Pozycja i funkcje lidera w społeczności lokalnej

1. Wyjaśnienia definicyjne i rodzaje liderów
2. Charakterystyka populacji liderów
3. Pozycja lidera w społeczności lokalnej
4. Funkcje lidera w społeczności lokalnej

XII. Szanse rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniego i Euroregionu Bug
1. Ocena poziomu rozwoju gmin i szanse rozwoju Euroregionu
2. Stosunek ludności Regionu do Euroregionu Bug

XIII. Wnioski i postulaty

Wykaz literatury

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa