Wpływ kryzysu na zarządzanie uczelniami
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2022
  • Objętość: 178 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-786-7
  • Status: Książka niedostępna w Norbertinum

Projekt okładki: Agnieszka Herman

 

Redakcja naukowa: Maria Mazur

Recenzent: dr Paweł Zając

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Tematem publikacji jest wpływ kryzysu na zarządzanie uczelniami. Wybór tematu nie jest kwestią przypadku. Złożyło się na to kilka kwestii. Po pierwsze, publikacja powstaje po dwóch latach funkcjonowania uczelni wyższych na całym świecie w warunkach pandemicznych. Po drugie, o wyborze tematu zadecydował także kolejny kryzys będący wynikiem wojny w Ukrainie. Po trzecie, w erze globalnych procesów migracyjnych uczelnie w Polsce od lat stoją przed wieloma wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć, jeśli chcą być częścią świata globalnego, tzw. „globalnej wioski”. [...]

Autorzy niniejszej publikacji definiują sytuacje problemowe z zakresu zarządzania ośrodkiem akademickim w czasie kryzysu oraz dają praktyczne wskazówki, jak można sobie z nimi poradzić i kto powinien być odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. Część rozdziałów zawiera plany zachowań i działań, jakie powinny być podejmowane w sytuacjach kryzysowych, by były one jak najmniej odczuwalne. Niektóre teksty mają wymiar teoretyczny, treści tych prac są skoncentrowane m.in. na problematyce pryncypalnej roli filozofii, kultury i sztuki w zarządzaniu organizacjami, w tym uczelniami wyższymi. Większość rozdziałów zawiera praktyczne wskazówki będące wynikiem udanych strategii radzenia sobie z kryzysem. Odwołują się one do wielu przypadków – pozytywnych i negatywnych – pokazując, jakie wnioski należy z nich wyciągnąć i czego można się nauczyć.

Książka ta jest próbą zdefiniowania dziedziny zarządzania sytuacjami problemowymi i praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu organizacyjnego funkcjonowania uczelni wyższych.

 

dr Maria Mazur (fragmenty Wstępu)

 

Spis treści

 

Słowo wstępu (dr Maria Mazur)

Beata Detyna: Kształcenie akademickie w dobie zagrożenia epidemicznego – wyzwania organizacyjne i dydaktyczne w świetle potrzeb studentów

Paulina Orzelska: Wykorzystanie technologii informacyjno‑komunikacyjnych (ICT) przez uczelnie wyższe a pandemia COVID‑19

Andrzej Kulis: Wpływ kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego na przykładzie wybranych uczelni niepublicznych w Warszawie

Mirosław K. Szpakowski: Kryzys ekonomiczny a zarządzanie nobilitujące wartości, kulturę i sztukę w organizacjach edukacyjnych

Paolo Ammaturo, Paolo Aiello, Maria Bruna Letizia Fallucca, Carlo Ammaturo: Cultural Sharing. The Evolutionary Key of the University 2.0

Dominik Krzysztof Tama: Społeczna odpowiedzialność architektury a wybrane aspekty zarządzania w architekturze i urbanistyce – studium (anty)przypadku

Maria Mazur: Pierwsze miesiące wojny w Ukrainie. Działalność Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie

Justyna Salamon: Uniwersytet Trzeciego Wieku a pandemia – aspekty społeczno-organizacyjne

Zakończenie (dr Maria Mazur)

 

Contents

 

Introduction (dr Maria Mazur)

Beata Detyna: Academic Education during an Epidemic Risk – Organizational and Teaching Challenges in the Light of Students’ Needs

Paulina Orzelska: The Use of Information and Communication Technologies (ICT) by Universities and the COVID‑19 Pandemic

Andrzej Kulis: The Impact of the Pandemic Crisis on the Functioning of Higher Education on the Example of Selected Non‑Public Universities in Warsaw

Mirosław K. Szpakowski: Economic Crisis and Management Ennobling Values, Culture and the Arts in Educational Organizations

Paolo Ammaturo, Paolo Aiello, Maria Bruna Letizia Fallucca, Carlo Ammaturo: Dzielenie się kulturą. Klucz ewolucyjny do Uniwersytetu 2.0

Dominik Krzysztof Tama: Social Responsibility of Architecture and Selected Aspects of Management in Architecture and Urban Planning – (Anti)case Study

Maria Mazur: The first months of the war in Ukraine. Activities of the Lublin Social Committee to Aid Ukraine

Justyna Salamon: The University of the Third Age and the Pandemic – Socio‑Organizational Aspects

Conclusion (dr Maria Mazur)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim jest emigracja i związane z nią dylematy życiowe bohaterów.

Felietony i eseje o jagiellońskim duchu miasta Lublina