Księgarnia - Nauka o Ziemi, geografia, politologia
Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego  Cena: 37.00 zł
Andrzej Miszczuk

Cena zbytu 45,00 zł
Cena promocyjna 37,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2013
Objętość 188 s.
Format 165 x 235 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-494-1

[ Rozprawa naukowa o różnych aspektach funkcjonowania regionów przygranicznych ]

O książce

Celem prezentowanych rozważań jest dokonanie identyfikacji najważniejszych uwarunkowań peryferyjności regionów przygranicznych, wskazanie między nimi zależności i sekwencji oddziaływań oraz ukazanie możliwości ich przezwyciężenia. Monografia ma w dużym stopniu charakter teoretyczno-metodologiczny, będący efektem ponad dwudziestoletnich zainteresowań autora tematyką przygraniczną. Charakteryzuje się kompleksowym i w dużym stopniu interdyscyplinarnym podejściem badawczym, przejawiającym się uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych, instytucjonalnych, społeczno-kulturowych, demograficznych i ekonomicznych. Zawiera także elementy empiryczne, uzupełniające i ilustrujące rozważania teoretyczne, pochodzące z obszaru Unii Europejskiej.

Praca sfinansowana ze środków Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Peryferyjność jako przedmiot badań
1. Pojęcie i wymiary zjawiska peryferyjności
2. Mechanizm peryferyjności
3. Typologia obszarów peryferyjnych

Rozdział II. Specyfika regionu przygranicznego
1. Region – ujęcie przedmiotowo-podmiotowe oraz wymiar przestrzenny
2. Region przygraniczny jako szczególny typ regionu

Rozdział III. Geopolityczne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego
1. Granica państwa – kryteria delimitacji i zmienność przestrzenna
2. Ewolucja funkcji granicy jako efekt stosunków międzynarodowych
3. Wpływ zmienności przestrzenno-funkcjonalnej granic państwowych na peryferyjności regionów przygranicznych

Rozdział IV. Instytucjonalne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego
1. Pozycja regionu przygranicznego w strukturze administracyjnej państwa
2. Region przygraniczny a transnarodowe sieci terytorialne

Rozdział V. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego
1. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
2. Uwarunkowania demograficzne
3. Uwarunkowania ekonomiczne

Rozdział VI. Możliwości przezwyciężenia peryferyjności regionu przygranicznego
1. Konkurencyjność regionu przygranicznego
2. Geneza i ewolucja polityki regionalnej
3. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec regionów peryferyjnych i przygranicznych
4. Ocena polityki przeciwdziałania peryferyjności regionów przygranicznych
5. Scenariusze rozwoju peryferyjnych regionów przygranicznych w UE

Zakończenie
Literatura
Conditions of Border Region Peripherality (summary)


O Autorze

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – Urodził się 20 lutego 1961 r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1984), Stopień doktora (1991) oraz doktora habilitowanego (2004) nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej uzyskał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1990 r. zatrudniony na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, a od 2006 r. w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Do 4 maja 2009 r. był rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany przez Prezydenta RP. Prowadzi badania w zakresie: procesów demograficznych, rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej UE, funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i UE, współpracy transgranicznej. Opublikował (jako autor i redaktor) 12 monografii i ponad 140 artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika naukowego „Barometr Regionalny”.


« powrót
Ilość