Księgarnia - Historia
Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994)  Cena: 38.00 zł
Anna Łosowska

Cena zbytu 46,00 zł
Cena promocyjna 38,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2020
Objętość 290 s. + 38 s. fot. cz.-b.
Format 165 x 235 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-681-5

[ Biografia kapłana niezłomnego ]

O książce

Ks. Jan Poddębniak był przed wojną wikariuszem w Gościeradowie, Niedrzwicy Kościelnej i Chełmie. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję kanclerza Kurii Lubelskiej, stając się jednym z najbliższych współpracowników internowanego w Nowym Sączu biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Angażował się we wszechstronną pomoc potrzebującym; uratował m.in. dwie żydowskie dziewczyny, Sarę i Leę Bass, za co otrzymał Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po zakończeniu wojny, jako proboszcz parafii w Niedrzwicy Kościelnej, za krytykę ustroju komunistycznego stał się obiektem inwigilacji i prześladowania przez organa bezpieczeństwa. Wskutek nacisku władz administracyjnych został przeniesiony do odległej parafii Czemierniki, w której pracował aż do śmierci. Był gorliwym i charyzmatycznym duszpasterzem, o wielkim autorytecie wśród kapłanów i wiernych, człowiekiem czułym na ludzką krzywdę, świetnym gospodarzem i wielkim patriotą. Znany z ciętego języka i odwagi cywilnej, zapisał się trwale w dziejach diecezji jako kapłan niezłomny w trudnych dla Kościoła czasach komunistycznych.

Książka dofinansowana przez Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Dzieciństwo, młodość i formacja duchowa Jana Poddębniaka
1.1. Formacja duchowa – Wyższe Gimnazjum Męskie (Mniejsze Seminarium Duchowne, Biskupiak: 1925-1929)
1.2. Formacja duchowa – Wyższe Seminarium Duchowne (1929-1934)
Rozdział 2. W pierwszych parafiach: Gościeradów, Niedrzwica, Chełm. Prokurator Seminarium Duchownego w Lublinie
Rozdział 3. W obliczu zagrożenia – okres wojny i okupacji
3.1. Kanclerz i notariusz Kurii Biskupiej (1940-1946)
3.2. Tutor Seminarium Duchownego w Krężnicy Jarej (1941-1945)
3.3. Posługa kapłańska na Zamku
3.4. Pomoc charytatywna więźniom Majdanka i innych obozów koncentracyjnych
3.5. Uroczystości katyńskie w Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
3.6. Uratowanie Sary i Lei Bass
Rozdział 4. Kościół lubelski wobec zmian ustrojowych po zakończeniu wojny i postawa ks. J. Poddębniaka
4.1. Struktury aparatu bezpieczeństwa odpowiedzialne za walkę z religią
4.2. Zmiany personalne w Kurii lubelskiej – osaczanie Księdza Kanonika
Rozdział 5. Na celowniku Urzędu Bezpieczeństwa. Probostwo Parafii pw. św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej (1946-1955)Rozdział 6. Pod nadzorem aparatu bezpieczeństwa (UB/SB). Probostwo Parafii pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach (1955-1994)
Rozdział 7. Ostatnie lata pracy i życia
7.1. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
7.2. Budowa kaplicy w Wierzchowinach
7.3. Franciszkanie w Stoczku. Schyłek życia
7.4. Śmierć i uroczystości pogrzebowe Księdza Prałata
Rozdział 8. Duszpasterstwo ks. Jana Poddębniaka
8.1. Nauczanie
8.2. Kaznodziejstwo
Rozdział 9. Ksiądz Prałat w środowisku parafialnym – gospodarz, społecznik, stryj
9.1. Ksiądz‑gospodarz
9.2. Ksiądz‑społecznik
9.3. Brat i stryj
Zakończenie
Wykaz źródeł i literatury
Aneksy
Dokumenty
Wspomnienia o ks. Janie Poddębniaku
Wikariusze czemierniccy współpracujący z Księdzem Prałatem (lata 1955-1985)
Biogramy wybranych kapłanów czemiernickich
Fundacja Sary i Manfreda Frenklów w Lublinie
Indeks osobowy
Indeks geograficzny


O autorce

dr hab. Anna Łosowska – ukończyła studia historyczne na UMCS (magisterium w roku 1977). W latach 1979-1980 studiowała na Podyplomowym Studium Neolatynistycznym (Uniwersytet Łódzki), a w latach 1982-1983 na Podyplomowym Studium Archiwistyki (Uniwersytet Warszawski). W roku 2005 obroniła pracę doktorską w Instytucie Historii UMCS, zaś w roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego w tymże Instytucie. W latach 2008-2012 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, od 2013 roku członek Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pracownik Archiwum Państwowego w Przemyślu (w latach 1979-1981), Archiwum Państwowego w Lublinie (1981-1988) oraz Archiwum i Muzeum UMCS (od roku 1988, obecnie kierownik tejże placówki). Ponadto wykładowca w Instytucie Historii UMCS (1992-2002 i od 2013) oraz na Podyplomowym Studium Archiwistyki UMCS (2006-2012). Autorka artykułów i publikacji poświęconych dokumentacji i archiwistyce, w tym studiów: Kolekcja i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl–Warszawa 2007, Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011. Jest także autorką prac biograficznych, m.in. biografii ks. prał. Jana Poddębniaka: Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin 2020.


« powrót
Ilość