Księgarnia - Jan Paweł II
Elementarz etyczny  Cena: 24.00 zł
Karol Wojtyła

Wydanie I w tej edycji
Lublin: Drukarnia Akapit, 2018
Objętość 87 s.
Format 150 x 150 mm
Oprawa miękka szyta
ISBN 978-83-7825-049-4

[ Podstawowe pojęcia i problemy etyki w ujęciu Karola Wojtyły ]

Projekt graficzny: Henryk Kuś

O książce

W obiegowej opinii K. Wojtyła funkcjonuje w kilku jednocześnie uzupełniających się rolach: poety, teologa, filozofa i etyka. W działalności jednak dydaktyczno-naukowej jawi się on przede wszystkim jako etyk.
Kierunek ewolucji zainteresowań etycznych Wojtyły wyznaczony jest przejściem od fenomenologii doświadczenia mistycznego do fenomenologii całego doświadczenia ludzkiego. Było to zarazem przeniesienie akcentu z mistyki na aktywny personalizm. I tak to w centrum zainteresowań Wojtyły znalazł się człowiek działający. Interesowały go nie tyle wewnętrzne mechanizmy czynu, jego skutki materialne, społeczne, kulturalne – ile aspekty ontologiczne i antropologiczne. Ów „dynamiczny całokształt”, nazwany skrótowo „człowiek działa”, miał ujawnić realne istnienie osoby.
W roku 1954 Karol Wojtyła rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od wykładu monograficznego „Akt i przeżycie etyczne”. W dwóch następnych latach wykłady jego dotyczyły dwóch cykli: „Wartości i dobra'' oraz „Normy i szczęścia''. Przed podjęciem pracy w Lublinie Wojtyła już w 1950 r. rozpoczął współpracę z redakcjami „Tygodnika Powszechnego” i „Roczników Filozoficznych KUL”. W czasopismach tych zamieszczał artykuły dotyczące humanizmu św. Jana od Krzyża, miłości i małżeństwa. W latach 1957-1959 w ramach cyklu „Elementarz etyczny” (publikowanego w „Tygodniku Powszechnym”) Karol Wojtyła podjął rozważania na temat: naukowości etyki, znaczenia woli w analizie czynu etycznego, problemu bezinteresowności, szczęścia, pochodzenia norm moralnych, realizmu w etyce, doskonałości, znaczenia powinności, prawa materialnego, prawdy, miłosierdzia i ascezy.


[za: Józef Jaroń, Twórczość etyczna Karola Wojtyły, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1995, nr 1]

Teksty Karola Wojtyły publikowane na łamach „Tygodnika Powszechnego” zostały zebrane w tom opatrzony tytułem cyklu: Elementarz etyczny. Obecne wydanie Elementarza etycznego Karola Wojtyły zostało przygotowane z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Inicjatorem wydania jest dr Henryk Kuś, który opracował szatę graficzną książki, opatrując tekst autorskimi fotografiami miejsc związanych z życiem i działalnością Karola Wojtyły z okresu sprzed pamiętnego konklawe 1978 roku.

W Roku Świętego Jana Pawła II (2020) jest to niezwykle ważna i cenna lektura. Dotyczy podstawowych celów etyki – wiedzy praktycznej, której zadaniem i celem jest służenie człowiekowi wskazówkami w kierowaniu własnym postępowaniem. Człowiek musi poznać prawdę, aby mógł postępować zgodnie z tym, czym jest i czym winien być, i aby mógł postępować godziwie, czyli czynić dobro godne człowieka.


Specjalne podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Nałęczowie za okazaną pomoc w przygotowaniu publikacji

Spis treści

Moralność a etyka
Problem etyki naukowej
O pochodzeniu norm moralnych
Realizm w etyce
Natura i doskonałość
Znaczenie powinności
Prawo natury
Humanizm a cel człowieka
Problemy prawdy i miłosierdzia
Problem bezinteresowności
Właściwa interpretacja nauki o szczęściu
Stosunek do przyjemności
Wartości
Co to jest asceza?
Idea i pokora
Widzenie Boga
Kamień węgielny etyki społecznej
Sprawiedliwość a miłość
Problem walki
Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości


« powrót
Ilość