Księgarnia - Nauka o Ziemi, geografia, politologia
Lokalna polityka gospodarcza – uwarunkowania, instytucje, instrumenty  Cena: 42.00 zł
Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk

Cena zbytu 48,00 zł
Cena promocyjna 42,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2021
Objętość 260, [1] s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klajona
ISBN 978-83-7222-726-3

[ Syntetyczne omówienie wielorakich aspektów lokalnej polityki gospodarczej w Polsce ]

O książce

Polityka gospodarcza definiowana jest jako świadome oddziaływanie państwa na zjawiska społeczno-gospodarcze przy zastosowaniu określonych instrumentów (m.in. polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, polityki wzrostu, polityki strukturalnej, polityk sektorowych), dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Jej geneza sięga początków istnienia instytucji państwa. Była ona i jest ważnym czynnikiem określającym podstawy jego egzystencji. Nie należy zatem utożsamiać polityki gospodarczej wyłącznie z systemem gospodarki rynkowej ani interwencjonizmem państwowym (zapoczątkowanym w latach 30. XX wieku, ukierunkowanym na działania antyrecesyjne). [...] ostateczny kształt polityki gospodarczej jest pewnym kompromisem między niedoskonałością rynku a zawodnością państwa.
Powstaje jednak pytanie: czy w nawiązaniu do polityki gospodarczej państwa istnieje jej odpowiednik na poziomie lokalnym? [...] W tej sytuacji autorzy postanowili na nowo – z perspektywy 30-lecia funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce – doprecyzować pojęcie lokalnej polityki gospodarczej. Rozdział pierwszy poświęcony jest ukazaniu lokalnej polityki gospodarczej w konfrontacji z makroekonomiczną polityką gospodarczą. Szeroko zostały w nim także omówione różnorodne uwarunkowania, które mają wpływ na lokalną politykę gospodarczą. Rozdział drugi zawiera odniesienie dość ogólnych rozważań zawartych w rozdziale pierwszym do polskich realiów. Z kolei rozdziały od trzeciego do szóstego poświęcono charakterystyce polityk szczegółowych, składających się na lokalną politykę gospodarczą w Polsce. Są nimi: lokalna polityka fiskalna, lokalna polityka właścicielska, polityka komunalna oraz lokalna polityka przestrzenna. W rozdziale siódmym znalazły się rozważania dotyczące koordynacji instrumentów polityk szczegółowych oraz miar oceny lokalnej polityki gospodarczej.


fragment Wstępu

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika i uwarunkowania lokalnej polityki gospodarczej
1.1. Pojęcie i cele lokalnej polityki gospodarczej
1.2. Typologia uwarunkowań lokalnej polityki gospodarczej
1.3. Uwarunkowania ekologiczne
1.4. Uwarunkowania geopolityczne
1.5. Uwarunkowania ustrojowo‑administracyjne
1.6. Uwarunkowania społeczno‑demograficzne
1.7. Uwarunkowania gospodarczo‑polityczne

Rozdział 2. Lokalna polityka gospodarcza w Polsce – ujęcie syntetyczne
2.1. Cele
2.2. Uwarunkowania
2.3. Podmioty
2.4. Polityki szczegółowe

Rozdział 3. Lokalna polityka fiskalna
3.1. Budżet lokalny i Wieloletnia Prognoza Finansowa JST jako instrumenty koordynacji polityki fiskalnej
3.2. Polityka dochodowa
3.3. Polityka podatkowa
3.4. Polityka wydatkowa
3.5. Polityka w zakresie równowagi finansowej i długu
3.6. Miary oceny lokalnej polityki fiskalnej

Rozdział 4. Lokalna polityka właścicielska
4.1. Pojęcie i cechy mienia komunalnego
4.2. Zakres i formy działalności gospodarczej gmin
4.3. Dylematy lokalnej polityki właścicielskiej
4.4. Miary oceny polityki właścicielskiej

Rozdział 5. Polityka komunalna
5.1. Pojęcie i cechy polityki komunalnej
5.2. Gospodarka wodno‑ściekowa
5.3. Komunikacja miejska
5.4. Pozostałe usługi komunalne
5.5. Miary oceny polityki komunalnej

Rozdział 6. Lokalna polityka przestrzenna
6.1. Pojęcie i cele polityki przestrzennej
6.2. Instytucjonalne uwarunkowania lokalnej polityki przestrzennej
6.3. Instrumenty lokalnej polityki przestrzennej
6.4. Miary oceny lokalnej polityki przestrzennej

Rozdział 7. Koordynacja polityk szczegółowych w ramach lokalnej polityki gospodarczej
7.1. Koordynacja instrumentów
7.2. Miary oceny lokalnej polityki gospodarczej

Bibliografia
Spis tabel


« powrót
Ilość