Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej  Cena: 32.00 zł
Redakcja Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski

Seria „Euroregion Bug”, tom 2

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 1996
Objętość 151, [1] s.
Format 170 x 240 mm
ISBN 83-86837-02-0
ISSN 1426-0395
Oprawa miękka klejona

[ Publikacja naukowa ]

Oddawany do rąk Czytelnika drugi tom serii poświęconej Euroregionowi Bug zawiera artykuły i wypowiedzi związane z dwoma podstawowymi – zdaniem zespołu autorskiego – uwarunkowania współpracy transgranicznej, jakimi są:
– tworzenie i wymiana informacji,
– rozwój infrastruktury transportowej, umożliwiającej przepływ osób i towarów.
Artykuły poświęcone pierwszemu ze wspomnianych zagadnień stanowią zasadniczo pokłosie konferencji zatytułowanej „Współpraca transgraniczna statystyków Polski, Ukrainy i Białorusi”, jaka odbyła się z inicjatywy dyrektora WUS w Lublinie, mgra Ryszarda Wiśniewskiego, przy współudziale kierownika projektu PBZ-059-01 – prof. PL dr. hab. Macieja Bałtowskiego, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w maju 1995 roku.
Wyodrębniające się na konferencji dwa nurty rozważań – pierwszy dotyczący ogólnych problemów statystyki transgranicznej, metodologicznych podstaw badań, sposobu ich prezentowania i wykorzystywania oraz drugi dotyczący szczegółowych rozważań odnoszących się do Euroregionu Bug – znalazły wyraz w układzie treści prezentowanego tomu. [...]
Druga część prezentowanego tomu, poświęcona głównie problematyce infrastruktury technicznej, zawiera wyniki prac jednego z trzech zespołów roboczych, obradującego w ramach konferencji „Współpraca transgraniczna w Europie”, która odbyła się z inicjatywy Rady Europy, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Porozumienia Regionalnego, Politechniki Lubelskiej (w ramach projektu PBZ-059-01) i Fundacji im. Friedricha Eberta, również w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w październiku 1995 roku. [...]
Wydaje się, że zawarte w niniejszym tomie opracowania stanowią istotną podstawę intelektualną dla realizacji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Bug, powołanego 29 września 1995 roku.


Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski (fragm. Wprowadzenia)

Spis treści

Wprowadzenie
Introduction

I. Informacyjne uwarunkowania współpracy

Józef Oleński: Statystyka transgraniczna – zarys problemów
Maria Fic: Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych
Stefan Ogrodowicz: Koncepcja badań w dziedzinie statystyki przygranicznej
Kazimierz Żurawski: Problemy statystyki euroregionów w Polsce
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Informacja statystyczna w zarządzaniu euroregionem
Andrzej Miszczuk: Cele i metody diagnozy stanu zagospodarowania i funkcjonowania obszaru przyszłego Euroregionu Bug
Ryszard Wiśniewski: Koncepcja publikacji „Euroregion Bug w liczbach”
Zbigniew Pastuszak: MapInfo – system informacji geograficzno-statystycznej i przykłady jego zastosowań dla potrzeb Euroregionu Bug
Dyskusja na konferencji w Kazimierzu nad Wisłą – 23 maja 1995 r.

II. Infrastrukturalne uwarunkowania współpracy

Piotr Eberhardt: Propozycje wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski
Jan Suliga: Polsko-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego
Jerzy Dębski: Stan zagospodarowania przestrzennego regionu transgranicznego Polska – Ukraina: konstrukcja metodyczna i wyniki wspólnych badań
Nadia Mikuła: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w przygranicznych regionach Ukrainy i Polski
Jan Janik: Kolejowe przejścia graniczne polsko-ukraińskie a europejskie korytarze transportowe
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Sieć drogowa Lubelszczyzny jako czynnik rozwoju i integracji transgranicznej
Andrzej Miszczuk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Transgraniczny ruch drogowy a rozwój miast i gmin Lubelszczyzny
Jan Chałabis: Mapa punktów i odcinków niebezpiecznych na sieci dróg krajowych Euroregionu Bug

Informacje o autorach


« powrót
Ilość