Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji  Cena: 25.00 zł
Redaktor naukowy Zygmunt Tkocz

Wydanie I
Londyn – Lublin: Odnowa – Norbertinum, 1991
Objętość 433, [1] s.
Format 138 x 205 mm
ISBN 83-85131-46-7 (Norbertinum)
ISBN 0-903705-67-2 (Odnowa)
Oprawa miękka klejona

Przedstawienie myśli politycznej najnowszej emigracji jest rzeczą trudną. Tworzą ją bowiem liczne partie i ugrupowania polityczne o znacznej skali odchyleń ideowych, które mieszają się z niezależnymi postawami wypełniającymi również treść myślenia politycznego.
W przypadku opracowania myśli politycznej katolicyzmu polskiego na emigracji sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Występujące tu trudności dotyczą przede wszystkim aspektów jej powstania. Trzeba tu bowiem uchwycić złożone procesy prowadzące do obiektywizacji myśli politycznej, czyli określić, kto ją stworzył.
Poza Stronnictwem Pracy i małymi grupami politycznymi żadna ze sformalizowanych struktur politycznych nie odnosi się wprost do katolicyzmu. Nie ma więc żadnych stałych punktów odniesienia.
Tam, gdzie większość programów politycznych jest dziełem katolików, trudne jest dokładne ujęcie myśli politycznej jednej grupy wobec założeń i wartości uwidacznianych w szerokim związku przynależności do uniwersalnego Kościoła. Znakomita katolicka pisarka Zofia Kossak po powrocie w 1956 roku do Polski, wyraziła to bardzo trafnie w jednym ze swoich odczytów na Śląsku. Stwierdziła, że na emigracji w zasadzie wszyscy dobrowolnie szukają dla swojej działalności inspiracji w chrześcijaństwie i religii katolickiej. Miała tutaj na myśli postawę większości polityków, pisarzy, intelektualistów, a i zapewne całych grup, które nie widziały sprzeczności między własnymi idami a wartościami katolickimi.
W przeciwieństwie bowiem do tego, co widzimy na Zachodzie, szczególnie zaś w Zachodniej Europie, polskie programy polityczne zawierają motywację chrześcijańską, chociażby poprzez traktowanie chrześcijaństwa jako naturalnego pomostu łączącego ludzi ponad przekonaniami politycznymi. Nie było więc nigdy specjalnej potrzeby, by na wzór zachodnioeuropejski tworzyć partie polityczne podkreślające odrębność chrześcijaństwa od innych kierunków politycznych.

Zygmunt Tkocz, fragment wstępu

Seria: „Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji”, red. nauk. Feliks Gross, tom 1

Spis treści


Zygmunt Tkocz: Słowo o katolicyzmie polskim na emigracji
Zbigniew Ossowski: Chrześcijańska Demokracja

W kręgu uniwersalizmu chrześcijańskiego
Oskar Halecki: Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski
Ks. Stanisław Bełch: Doktryna polityczna św. Tomasza z Akwinu
Stanisław Sopicki: Ideologia chrześcijańsko-społeczna
Jan Tokarski: Trzy aspekty uniwersalności
Jan Tokarski: Odnowione poczucie Kościoła
Eugeniusz Jarra: Człowiek a władza
Ks. Augustyn Jakubisiak: W sprawie postawy
Wojciech Zaleski: Katolicyzm, tam gdzie go nie widzimy
Ks. Czesław Sipowicz: Pokój i trudności w jego realizacji
Franciszek Orszycki: Encyklika odpowiedzialności społecznej
Wacław Netter: Walka z nędzą i niesprawiedliwością
Ks. Józef Grochot: Pokłosie nie skończonej dyskusji
Maria Winowska: Człowiek „cały” w obliczu historii
Michał Chmielowiec: Dwie stare moralności
Andrzej Ruszkowski: Trzecia sesja Soboru
Ks. Walerian Meysztowicz: Polski katolicyzm

Polska a wydarzenia w świecie
Karol Popiel: Krzyżowa próba emigracji
Oskar Halecki: Watykan a Polska
Oskar Halecki: Przyczyny upadku Polski
Oskar Halecki: Polska wschodnia
Ks. Augustyn Jakubisiak: Decyzja Polski w świetle filozofii
Ks. Augustyn Jakubisiak: Wytrwać by zwyciężyć
Konrad Sieniewicz: Chrześcijańska Demokracja na świecie
Janusz Sleszyński: Stronnictwo Pracy i Łacińsko-Amerykańska Demokracja
Janusz Sleszyński: Nowa strategia polityczna
Wacław Kaliciński: Rewolucja
Stefan Glaser: Rzeczywistość sowiecka
Zbigniew Ossowski: Niemcy Adenauera
Zbigniew Ossowski: Kwestia niemiecka
Zbigniew Ossowski: Radykalizm czy konserwatyzm społeczny
Stefan Łochtin: Sprawa religii w ZSRR
Jan Bielatowicz: Męstwo i rozum

Program i działanie
Józef Kisielewski: Założenia polityczne emigracji
Ks. I. M. Bocheński: O patriotyzmie
Ks. I. M. Bocheński: Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu
Ks. I. M. Bocheński: Zarys Manifestu Demokratycznego
Stanisław Gryziewicz: Katolicyzm wobec spraw gospodarczych
Stanisław Gryziewicz: Katolicyzm wobec spraw gospodarczych
Z. M. Ossowski: Jesteśmy Stronnictwem Pracy
Stanisław Gdeszyński: Czy emigracja jest narodem – czy jego funkcją
Ks. Feliks W. Bednarski: Przyszłość młodzieży emigracyjnej
Ks. Andrzej Woźnicki: W poszukiwaniu księdza polonijnego
Ks. bp Szczepan Wesoły: Wspólnoty narodowe – szukanie rozwiązań


« powrót
Ilość