Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug. Raport z badań.  Cena: 28.00 zł
Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski, Robert Szwed

Seria „Euroregion Bug”, tom 11

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 1997
Objętość 237 s.
Format 167 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-86837-47-0
ISSN 1426-0395

[ Opracowanie naukowe ]

O książce

W ramach projektu badawczego „Euroregion Bug” prowadzonego przez prof. dra hab. Macieja Bałtowskiego przy Politechnice Lubelskiej zostały przeprowadzone badania pt. „Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug”. Celem badań było ustalenie, na ile ludność zamieszkująca Euroregion Bug po stronie polskiej jest zdolna do jego tworzenia, na ile go akceptuje i jakie nadzieje z nim wiąże, jak silną posiada własną tożsamość kulturową, jakimi zasadami kieruje się w życiu osobistym i społecznym, czy posiada liderów życia społecznego i jaką rolę mogą oni pełnić w Euroregionie Bug, jakie ma możliwości, by rozwijać Euroregion.

Spis treści

Wstęp
I. Założenia badawcze
II. Cechy społeczno-demograficzne badanej zbiorowości
III. Sytuacja materialno-bytowa
IV. Zakorzenienie w środowisku zamieszkania
V. Rodzina i stosunki rodzinne
VII. Stosunki sąsiedzkie
VII. Udział w życiu społeczno-politycznym
VIII. Praca zawodowa
IX. Wartość pracy
X. Czas wolny i korzystanie ze środków masowego komunikowania
XI. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu
XII. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu
XIII. Świadomość regionalnej kultury symbolicznej
XIV. Przynależność religijna i wyznaniowa
XV. Stosunek do osób innego wyznania, innej religii
XVI. Ocena moralna wybranych zachowań
XVII. Stosunek do innych grup etnicznych i narodów
XVIII. Obraz własny i najbliższych sąsiadów
XIX. Czynniki rozwoju makroregionu
XX. Ocena stanu środowiska naturalnego
XXI. Znajomość oraz ocena przedstawicieli urzędów administracji samorządowej i państwowej
XXI. Działania lidera w społeczności lokalnej
XXIII. Stosunek do Euroregionu Bug
XXIV. Poczucie tożsamości
XV. System wartości
XVI. Wnioski i postulaty


« powrót
Ilość