Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug. Raport z badań.  Cena: 10.00 zł
Redakcja naukowa serii Maciej Bałtowski

Wydanie I, t. 11
Lublin: Norbertinum, 1997
Objętość 237 s.
Format 167 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-86837-47-0
ISSN 1426-0395

[ Rozprawa naukowa ]

O książce

Seria wydawnicza prezentujaca wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PBZ-059-01 oraz innych badań regionalnych odnoszących się do środkowowschodniego pogranicza Polski.

Spis treści

1. Założenia badawcze
2. Cechy społeczno-demograficzne badanej zbiorowości
2. Sytuacja materialno-bytowa
4. Zakorzenienie w środowisku zamieszkania
5. Rodzina i stosunki rodzinne
6. Stosunki sąsiedzkie
7. Udział w życiu społeczno-politycznym
8. Praca zawodowa
9. Wartość pracy
10. Czas wolny i korzystanie ze środków masowego komunikowania
11. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu
12. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu
13. Świadomość regionalnej kultury symbolicznej
14. Przynależność religijna i wyznaniowa
15. Stosunek do osób innego wyznania, innej religii
16. Ocena moralna wybranych zachowań
17. Stosunek do innych grup etnicznych i narodów
18. Obraz własny i najbliższych sąsiadów
19. Czynniki rozwoju makroregionu
20. Ocena stanu środowiska naturalnego
21. Znajomość oraz ocena przedstawicieli urzędów administracji samorządowej i państwowej
22. Działania lidera w społeczności lokalnej
23. Stosunek do Euroregionu Bug
24. Poczucie tożsamości
25. System wartości
26. Wnioski i postulaty« powrót
Ilość